Circulair Ontwerpen beschikbaar voor het hoger onderwijs met CIRCO Curriculum Kit

Update

In de transitie naar een circulaire economie is het opbouwen en overbrengen van nieuwe kennis onontbeerlijk. Ondernemers en ontwerpers willen steeds vaker bekend raken met het circulaire gedachtegoed en zich eigen maken hoe zij dit kunnen toepassen in hun business. In onze Tracks trainen wij daarom professionals – die doorgaans allang de schoolbanken hebben verlaten - om concreet aan de slag te gaan met circulair ontwerp. Maar we zijn er ook van overtuigd dat circulair ondernemen nóg meer gemeengoed gaat worden als de principes ervan al in het onderwijs ingebed zijn.

HAN IPO docent Rob van Beek geeft uitleg aan studenten

*English below*

Docenten geven regelmatig aan het onderwerp ‘circulair ontwerpen’ graag in het onderwijs te willen behandelen. Maar zij hebben nog geen geschikte manier gevonden om dit te doen. CIRCO werkte daarom de afgelopen tijd aan twee manieren om het voor docenten en opleidingen makkelijker te maken om de principes van circulair ontwerpen en ondernemen in het curriculum te integreren.

Allereerst bieden we de Teacher Class, waarvan in 2020 al 3 succesvolle edities geweest zijn. Daarnaast ontwikkelen we een Curriculum Kit. Hiermee kunnen docenten aan de hand van de CIRCO methodiek concreet aan de slag met circulariteit in hun lesprogramma.  

 

Teacher Class

Hoe kun je als docent bijdragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie? Dit is een vraag die steeds vaker terugkwam bij CIRCO. Daarom ontwikkelde CIRCO in 2020, met trainer Bas Roelofs in de lead, een Teacher Class. Docenten uit het hoger onderwijs maken in een ééndaagse workshop kennis met alle ins & outs van circulair ontwerp.

De Teacher Class biedt kennis over de algemene uitgangspunten van de circulaire economie en inzicht in circulaire businessmodellen en designstrategieën. Ook krijg je als deelnemende docent concrete tools en methodes om naar een circulaire toekomst te werken. Hiermee kun je ontdekken wat jouw rol en de rol van hun studenten in de circulaire economie is.

Inmiddels zijn er ongeveer 30 docenten getraind.

Wil je een Teacher Class volgen en staat er geen in de agenda? Neem contact op met Bas Roelofs.

* Tekst gaat verder onder afbeelding *

 

CIRCO Curriculum Kit

Uit gesprekken met de deelnemers van de Teacher Class bleek dat veel docenten op zoek zijn naar concreet lesmateriaal en praktijkcases voor hun studenten. Op die manier kunnen zij de kennis over circulaire economie koppelen aan het praktijkonderwijs. Daarom hebben we een CIRCO Curriculum Kit ontwikkeld.

In 6 bijeenkomsten gaan studenten onder begeleiding van hun docent aan de slag met een praktijkcase. De Curriculum Kit is geschikt voor alle opleidingen. Het kan dus geïntegreerd worden in vakken over industrieel ontwerpen, bedrijfskunde of rechten, maar ook in heel andere richtingen. 

 

Zes workshops, 3 fasen

In de zes workshops van een halve dag per keer, volgen we de CIRCO methode: initiate, ideate en implement. 

Initiate: Eerst duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Je onderzoekt samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes. 

Ideate: Vervolgens ga je gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en designstrategieën. Je pakt de kansen uit de initiate-fase op en verkent deze verder. Je verwerkt de inzichten tot potentiële circulaire producten en diensten.

Implement: In deze fase word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de ideate-fase, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact.

 

Alle tools en materialen in de Curriculum Kit

De tools en materialen die nodig zijn om aan de case te werken, zijn onderdeel van de Curriculum Kit. Docenten kunnen deze workshops integreren in het bestaande lesprogramma. Tijdens de eerste ‘run’ van dit traject word je als docent begeleid door een CIRCO trainer. Samen met de trainer kun je het tempo, de intensiteit en aandachtspunten aanpassen aan de gestelde leerdoelen én zorg je ervoor dat de kennis over circulair ontwerp wordt geborgd.

 

Succesvolle pilot

In een pilot met de HAN is de Curriculum Kit voor het eerst getest in samenwerking met een docent en een groep studenten. Deze pilot is zeer enthousiast ontvangen. 

Fieke Schulten-Branderhorst, sinds 2014 docent en onderzoeker Industrieel Product Ontwerpen aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), en deelnemer aan de pilot:
“Ik vind de Curriculum Kit van CIRCO zo interessant, omdat het de studenten zowel kennis geeft over ‘wat is circulariteit’, als handvatten en tools om de verschillende aspecten van circulariteit in hun projecten toe te passen en gefundeerde keuzes te maken.Ook geeft het doorlopen proces van de Curriculum Kit de studenten houvast bij de gesprekken met hun opdrachtgevers over circulariteit en op welke manier dit toegepast zou moeten worden in de projecten en de te ontwikkelen producten en diensten. De studenten worden de experts en krijgen kennis en vaardigheden om die expertrol richting hun opdrachtgevers te laten zien.”

Reden genoeg om de Curriculum Kit nu verder uit te rollen!

Wil je meer weten over de mogelijkheden en kosten van deze Curriculum Kit? Neem contact op met Bas Roelofs.

 

English version

CIRCO Curriculum Kit for higher education

Gaining and transferring new knowledge is essential in the transition to a circular economy. Entrepreneurs and designers increasingly want to become familiar with circular ideas and learn how they can apply this in their business. In our Tracks we therefore train professionals – who have usually left school long ago – to get started with circular design. But we are also convinced that circular entrepreneurship will become even more commonplace if its principles are already embedded in education.

Lecturers regularly indicate that they would like to discuss the subject of “circular design” in education. But they have not yet found a suitable way to do this. CIRCO has therefore recently been working on two ways to make it easier for teachers and study programs to integrate the principles of circular design and entrepreneurship into the curriculum.

First of all, we offer the Teacher Class, of which 3 successful editions have already been held in 2020. We are also developing a Curriculum Kit. With this, teachers can use the CIRCO method to get started with circularity in their curriculum.

 

Teacher Class

How can teachers contribute to the development of the circular economy? This is a question that kept coming back to CIRCO. That is why CIRCO developed a Teacher Class in 2020, with trainer Bas Roelofs in the lead. In a one-day workshop, higher education teachers are introduced to all the ins & outs of circular design.

The Teacher Class offers knowledge about the general principles of the circular economy and insight into circular business models and design strategies. As a participating teacher you will also receive concrete tools and methods to work towards a circular future. This allows you to discover your role and the role of their students in the circular economy.

About 30 teachers have now already been trained.

Are you interested in this Class? Please contact Bas Roelofs.

 

CIRCO Curriculum Kit

Discussions with the participants of the Teacher Class showed that many teachers are looking for concrete teaching materials and practical cases for their students. In this way, they can link knowledge about the circular economy to practical training. That is why we have developed a CIRCO Curriculum Kit.

In 6 meetings, students will work on a practical case under the supervision of their teacher. The Curriculum Kit is suitable for all courses. It can therefore be integrated in courses on industrial design, business administration or law, but also in completely different directions.

 

Six workshops, 3 phases

In the six workshops of half a day at a time, we follow the CIRCO method: initiate, ideate and implement.

Initiate: First you dive into the ideas of the circular economy. You will investigate together how you can create innovative business models and product designs through the application of circular design principles.

Ideate: You then focus on the circular business models and design strategies. You pick up the opportunities from the initiate phase and explore them further. You process the insights into potential circular products and services.

Implement: In this phase you are prepared to take the step towards the realization of valuable circular products, services and business models. We look at the technical and commercial feasibility of the best concept from the ideate phase, the consequences for business operations and the circular impact.

 

All tools and materials in the Curriculum Kit

The tools and materials needed to work on the case are part of the Curriculum Kit. Teachers can integrate these workshops into the existing curriculum. During the first “run” of this trajectory, you as a teacher will be guided by a CIRCO trainer. Together with the trainer, you can adjust the pace, intensity and points of attention to the learning objectives set and you ensure that knowledge about circular design is safeguarded.

 

Successful pilot

In a pilot with HAN, the Curriculum Kit was tested for the first time in collaboration with a teacher and a group of students. This pilot was received very enthusiastically.

Fieke Schulten-Branderhorst, since 2014 lecturer and researcher Industrial Product Design at the Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), and participant in the pilot:

“I find the CIRCO Curriculum Kit so interesting, because it provides students with knowledge about ‘what is circularity’, as well as tools and tools to apply the various aspects of circularity in their projects and make well-founded choices. through the process of the Curriculum Kit, the students provide guidance during the discussions with their clients about circularity and how this should be applied in the projects and the products and services to be developed. The students become the experts and acquire the knowledge and skills to demonstrate that expert role towards their clients. ”

Would you like to know more about the possibilities and costs of this Curriculum Kit? Please contact Bas Roelofs.

Discussieer mee