Eerste CIRCO Track voor de agrosector succesvol

Update

Circulariteit in de landbouwsector, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat is wat de deelnemers van de allereerste CIRCO Circular Business Design Track voor de agrosector, die CIRCO organiseerde samen met de provincie Noord-Holland, de afgelopen tijd uitzochten.

NH-agro

Ook in de agrosector dienen zich circulaire kansen aan: de interesse voor verantwoorde producten groeit en ontwikkelingen als kringloop- en natuurinclusieve landbouw zijn in opmars. CIRCO en de provincie Noord-Holland sloegen daarom de handen ineen en organiseerden voor het eerst een pilot-Track in deze richting. Elf ondernemers gingen de uitdaging aan; van akkerbouwers en biologische bloembollentelers tot zeewier- en tulpentelers.

 

 

Products that Last, Products that Flow
Tot nu toe richtte CIRCO zich nog niet op de agrarische sector omdat reststromen hier een belangrijke rol spelen, terwijl CIRCO juist een methodologie gebruikt die gericht is op hoog waardebehoud van producten, met behulp van het boek Products that Last. Door het enthousiasme vanuit zowel de Provincie Noord-Holland als LTO Noord-Nederland hebben CIRCO-trainers Pieter van Os en Siem Haffmans onderzocht of de methode kon worden aangepast. Wat hierbij hielp is dat onlangs het boek Products that Flow uitkwam, dat zich richt op producten met een korte gebruiksduur en snel waardeverlies na gebruik. De aanpassingen in de methodologie die hieruit kwamen, vormden de basis voor deze pilot.

Waardebehoud
Tijdens de Track bleek dat een groot deel van de deelnemers toch uitkwam op circulaire proposities die wel degelijk op hoog niveau waarde behouden. Zo ziet één van de deelnemers mogelijkheden om zijn gewas extra te bewerken, waardoor lagere kwaliteit toch nog een hogere verwaarding kan krijgen en logistieke stromen met de helft verminderen. Een collectief van deelnemers uit de bollensector werkte een plan uit om eigen reststromen gecombineerd met die van andere partijen in een coöperatie tot hoogwaardig compost op te werken. Weer een andere deelnemer denkt op het gebied van energie zelfvoorzienend te kunnen worden door vergisting op microniveau toe te passen.

 

 

Knellende regelgeving
De meeste ondernemers in de agrarische sector werken op relatief kleine schaal en zijn vaak zelf ook eigenaar van het bedrijf. Het voordeel is dat ze daardoor snel kunnen schakelen en eventuele wijzigingen in de manier van werken snel kunnen doorvoeren. Wel bleek tijdens de Track dat veel ondernemers hinder ondervinden door beleid en regelgeving. Tijdens de tweede workshop is daarom tijd ingeruimd voor het maken van een overzicht van beleid en regelgeving die als knellend wordt ervaren, met suggesties voor oplossingen. De provincie Noord-Holland neemt deze signalen serieus en gaf aan hiermee aan de slag te gaan. Deze ervaring zorgt voor nuttige input voor een eventueel vervolg van de Track.

Circulaire leercurve
Al met al was het een geslaagde pilot. De eerste signalen wijzen erop dat bedrijven in de agrarische sector goed aan de slag kunnen met circulariteit met behulp van de aangepaste CIRCO-methode. Ook trokken de deelnemers al snel samen op en hebben ze onderling veel kennis uitgewisseld. De pilot was voor alle betrokken partijen een mooie stap op de circulaire leercurve, die inspireert tot meer.

Discussieer mee