Verzamelde documenten

Hier vind je door CIRCO verzamelde bronnen, onderzoeken en beleidsdocumenten die de context en achtergrond vormen voor het werken aan Circulair Design. Deze verzameling zal naar verloop van tijd steeds verder worden uitgebreid.

 

Circulaire Economie – algemeen

Kenniskaart Circulaire Economie

Kenniskaart Circulaire Economie

Ben je nog niet heel erg bekend met de Circulaire Economie en wil je er meer over weten? Het Groene Brein heeft een kenniskaart online beschikbaar waarin actuele publicaties en bronnen zijn opgenomen. Geschikt voor een brede doelgroep: of je nu in het onderwijs werkt, een lokale overheid vertegenwoordigt of als ontwerper meer wilt weten.

Deze kenniskaart is tevens beschikbaar in het Engels en is een product van Nederland Circulair

Completing the picture

Hoe de Circulaire Economie bijdraagt aan klimaatherstel

‘Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change’ geeft aan dat 45% van de klimaatdoelstellingen / emissiereductie behaald moeten worden vanuit de Circulaire transitie. Dat vraagt om een fundamentele verschuiving in de wereldwijde aanpak van emissiereductie. De paper laat zien hoe bedrijven, financiële instellingen en beleidsmakers een bloeiende en veerkrachtige economie kunnen opbouwen en tegelijkertijd een essentiële rol kunnen spelen bij het bereiken van klimaatdoelen.

Geschreven en uitgegeven door de Ellen MacArthur Foundation in samenwerking met Material Economics.

Circo-workshop-009-low-res

Nederland Circulair in 2050

Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op de ontwikkeling naar een (vóór 2050 te realiseren) circulaire economie. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Dus: 100% circulair in 2050 en in 2030 op de helft.

Tijdlijn omslag naar een circulaire economie

20

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023

Het uitvoeringsprogramma operationaliseert de doelstellingen van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Speciale aandacht wordt besteed aan Circulair Design als dwarsdoorsnijdend thema. De doelstelling die voor CIRCO is geformuleerd: In 2023 hebben 4000 bedrijven deelgenomen aan een CIRCO Track.

 

 

CE in kaart

Circulaire economie in kaart

Publicatie van het PBL met de huidige status van de Circulaire Economie (januari 2019).

Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal om te weten wat de huidige stand van zaken is.

Tevens is de publicatie achtergrondrapport circulaire economie in kaart geschreven, waarin praktische hulpmiddelen en voorbeelden worden genoemd.

 

Circulariteit Meten

Circular Transition Indicators

Publicatie van het World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) met een eerste introductie over hoe het bedrijfsleven de circulaire economie kan berekenen en bespreken.