Verzamelde documenten en tools

Hier vind je door CIRCO verzamelde bronnen, onderzoeken en beleidsdocumenten die de context en achtergrond vormen voor het werken aan Circulair Design. Deze verzameling zal naar verloop van tijd steeds verder worden uitgebreid.

Circo-workshop-009-low-res

Nederland Circulair in 2050

Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op de ontwikkeling naar een (vóór 2050 te realiseren) circulaire economie. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Dus: 100% circulair in 2050 en in 2030 op de helft.

Tijdlijn omslag naar een circulaire economie

20

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023

Het uitvoeringsprogramma operationaliseert de doelstellingen van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Speciale aandacht wordt besteed aan Circulair Design als dwarsdoorsnijdend thema. De doelstelling die voor CIRCO is geformuleerd: In 2023 hebben 4000 bedrijven deelgenomen aan een CIRCO Track.